Ön Lisans/Lisans Programlarıyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMLARIYLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1- ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları ne zaman yapılıyor?

 • ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuç belgelerinde hangi tarihlerde ve nerede kayıt yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca, konuyla ilgili olarak Üniversitemiz web sitesinde yeni yerleşen öğrencilere yönelik duyuru yapılmaktadır. Duyuruda yapılan açıklamaları çok dikkatli okuyunuz

 

2- Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?

 • https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle ya da yerleşmiş olduğunuz fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokula giderek şahsen kayıt yaptırabilirsiniz.

 

3- İsteğe bağlı hazırlık sınıfına nasıl kayıt yapılır?

 • Öğrenci, ÖSYM kılavuzunda yerleştiği programa ait bilgiler içinde isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı okunabildiği ile ilgili bakınız/ koşullarda herhangi bir açıklama olması halinde ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumayı talep etmesi halinde ilk kayıtlarda tercih etmesi gerekir, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda belirlenen kontenjanlar dâhilinde hazırlık sınıfına kaydı yapılır.

4- İsteğe bağlı hazırlık sınıfı sonunda başarısız olan öğrenci ÖSYM tarafından yerleştirilen bölümünden ders alabilir mi?

 • Bölümünden ders alabilir.

5- İsteğe bağlık hazırlık sınıfı sonundan başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir mi?

 • Hayır

6- Zorunlu hazırlık sınıfı nedir?

 • Eğitim dili en az %30 oranında İngilizce ya da Arapça olan bölüme yerleşen öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfı okumaları gerekir.

7- Zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenci bölümden ders alabilir mi?

 • Hayır

8- Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencisinin hangi durumlarda ilişiği kesilir? İlişiği kesilen öğrencilerin neler yapması gerekir?

 • 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

9- Öğrenciler, Üniversiteye ilk kaydını süresi içinde yaptıramazsa ne olur?

 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

10- İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorundadır?

 • Üniversitemize yerleşen öğrenciler, e-devlet şifresiyle ya da yerleştiği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokula şahsen giderek kayıt yaptırmak zorundadır.

11- İlk kayıtta, hangi belgeleri getirmem gerekir?

 • İlk kayıtta gerekli belgeler Üniversitemiz web sitesinde kayıt tarihlerinden önce ilan edilir.

12- Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS’ye girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar, yeni programda önceden başardıkları dersler varsa bunlardan muaf olabilmeleri için ne yapmalıdırlar?

 • Öğrencilerin, kayıt yenileme tarihleri içerisinde onaylı not çizelgeleri ve ders içerikleriyle birlikte bir dilekçe ile fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlığına, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurmaları gerekir. 

13- Öğrenci sınıfları neye göre belirlenir?

 • Dumlupınar Üniversitesi Önlisans/ Lisans Öğrenci Sınıfı Belirleme Yönergesi çerçevesinde yapılmaktadır.

Bkz. https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/27/files/sinif_belirleme_yonergesi.pdf

14- Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırdıktan sonra başka kayıt işlemleri de var mı?

 • Genel Akademik Takvim çerçevesinde her yarıyıl kayıt yenileme tarihlerinde ders kaydının yapılması gerekir.

15- Yarıyıllarda okunacak derslere ne zaman nasıl kayıt yapılır?

 • Her yarıyıl için ilgili Akademik Takvimde belirtilen kayıt yenileme sürelerinde ders kaydı yapılır. Bunun için kayıt yenileme işlemleriyle ilgili web sitemizde yayınlanan duyuruların takip edilmesi ve kayıt işlemlerinin dikkatli yapılması gerekir.  Aksi takdirde ders kayıt işlemi yapılmamış olur.

16- Bir yarıyılda kaç AKTS değerinde ders alınabilir?

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin Ders Yüküyle ilgili 22 inci maddesi çerçevesinde ders kaydı yapılır. Buna göre; Öğrencilerin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü;

a) AGNO’su 2,00- 2,49 arasındaki bir öğrenci için 5 AKTS, 2,50 ve üzeri öğrenci için, 10 AKTS kredisi artırılabilir ve bu sadece mevcut sınıf ve altındaki sınıflarda kullanılabilir.

b) AGNO’su en az 3,00 olan lisans öğrencisi, alt sınıfından, mevcut sınıfından veya bir üst sınıfından toplam en fazla 40 AKTS kredisi kadar ders alabilir.

17- Kayıt yenileme tarihlerinde kayıt yapılan derslerde ekleme ve silme işlemi yapılabilir mi?

 • Kayıt yenilemelerini tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde ders ekleme-silme işlemlerini yapmak zorundadırlar.

18- Kayıt yenileme sürelerinde kayıt yaptırmayan öğrenciler yarıyıl ders kaydını hangi durumda yaptırabilir?

 • Kayıt yenileme süresinde mazereti nedeniyle ders kaydını yaptıramayan öğrencilerin ders kaydı, müracaatın yazılı olarak genel akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt müracaat süresi içerisinde yapılması ve mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde danışmanıyla görüşülerek yapılır. Mazeretli ders kayıt müracaatları, meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına yazılı olarak kendisi veya resmi vekâletname verdiği kişi tarafından şahsen yapılır.

19- Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenci, izleyen yarıyılda ders kaydı yaptırabilir mi?

 • Ders kaydı yaptırabilir. Ancak, ders kaydı yenilenmeyen yarıyıllar öğrencinin öğrenim süresine dâhil edilir ve bu süreler içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ayrıca, ilgili yarıyılın öğrenim hakkını kullanmayan öğrenciden de katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.

20- Hangi durumda üst sınıftan ders alınabilir?

 • AGNO’su en az 3,00 olan önlisans ve lisans programların kayıtlı öğrenci, bir üst sınıftan ders alabilir.

21- Derslere devam zorunluluğu varmıdır?

 • Derslere devam zorunluğu vardır.  Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınır.

22- Sınavlara hangi öğrenciler giremez?

 • Kayıtlı olunan derslerden devam şartını yerine getiremeyen öğrencilere yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavlarından önce “DZ” harf notu verilir ve öğrenci ilgili dersin sınavına alınmaz.

23- Sınav notlarına itiraz ne zaman ve nereye yapılır?

 • Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edilmesini izleyen ilk üç iş günü içinde, maddi hata gerekçesi ile meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

24- Sınava giremeyen öğrencinin durumu ne olur?

 • Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrenci, Genel Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavlarına tabi tutulur.

25- Hangi durumlarda mazeret sınavlarına girebilir?

 • Derslere devam şartını yerine getiren öğrencinin mazeretinin ilgili yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenler çerçevesinde kabul edilmesi durumunda, giremediği yarıyıl içi (vize) mazeret sınavına girebilir.

26- Mazeret sınavları için nereye, hangi belgelerle müracaat edilir?

 • Mazeret sınavları için müracaat, ,mazeretin başlangıcından itibaren üç iş günü içerisinde meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına yazılı olarak yapılır. Derslere devam şartını yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenler çerçevesinde kabul edilmesi durumunda giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları akademik takvim çerçevesinde yapılır.

27- Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek mümkün mü?

 • Akademik izin (kayıt dordurmak) ile öğrenime ara vermek mümkündür.

28- Akademik İzin (kayıt dondurmak) için nasıl ve nereye müracaat yapılır?

 • Akademik izin talebi, bir dilekçe ve mazeretini belirten belgelerle birlikte, ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır.

29- Dikey Geçiş nedir?

 • Ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrencilerin, lisans programlarına devam edebilme durumudur.

30- Dikey geçiş sınavına girebilmek için neler yapılır?

 • Dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. Müracaat için ÖSYM web sitesindeki duyuruların takip edilmesi gerekir.

31- Dikey geçiş sınavı sonucu Üniversiteye yerleşen öğrenci, daha önce mezun olduğu önlisans programında okuduğu derslerin intibakı için nereye, nasıl müracaat eder?

 • Dikey geçiş sınavı sonucuna göre Üniversitemize yerleşen öğrenci ilk kayıt sınasında önlisans programında okuduğu derslere ait içerikleri ve transkriptini teslim eder.

32- Dikey geçiş öğrencisi kaçıncı sınıftan başlar?

33- Yatay geçiş nedir?

 • Bölümlerarası, birimler arası ya da kurumlar arası geçişlerdir.

34- Kurumlararası yatay geçiş nedir?

 • Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarındaki bir diploma programından başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü, vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarındaki aynı düzeyde eşdeğer diploma programına yapılan geçişlerdir.

35- Kurumlar arası yatay geçiş şartları nelerdir?

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi’nin 5 inci maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

36- Kurumlar arası yatay müracaatları ne zaman ve nereye yapılır?

 • Kurumlararası yatay geçiş başvuruları Fakültelerde Dekanlık öğrenci işleri, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Müdürlük öğrenci işlerine ilan edilen süre içerisinde ve istenilen belgelerle yapılır.

37- Kurum içi yatay geçiş nedir?

 • Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitedeki aynı düzeyde farklı diploma programlarına veya aynı düzeyde eşdeğer diploma programlarına yapılan geçişlerdir.

38- Kurumiçi yatay geçiş şartları nelerdir?

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi’nin 9 uncu maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

39- Kurum içi yatay geçiş müracaatları nereye yapılır?

 • Kurumiçi yatay geçiş başvuruları Fakültelerde Dekanlık öğrenci işleri, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Müdürlük öğrenci işlerine ilan edilen süre içerisinde ve istenilen belgelerle yapılır.

40- Merkezi puana göre yatay geçiş (Ek Madde 1 yatay geçişi) nedir?

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dâhil, yapabileceği yatay geçişlerdir.

41- Merkezi puana göre yatay geçiş şartları nelerdir? Merkezi puana göre yatay geçiş müracaatları ne zaman ve nereye yapılır?

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi’nin 12 nci maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

42- Özel öğrenci kapsamında ders alma durumu nedir?

 • Üniversitemize kayıtlı öğrenciler, farklı bir üniversiteden özel öğrenci olarak ders alabilmektedir.

43- Özel öğrenci kapsamında ders alabilmenin şartları nelerdir? Özel Öğrenci kapsamında ders alabilmek için nereye ve hangi belgelerle müracaat edilir?

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Kayıt/Kabul Yönergesi’nde ayrıntılı olarak bilgi verilmektedir.

44- Farabi öğrenci değişim programı nedir? Farabi öğrenci değişim programının şartları nelerdir? Farabi öğrenci değişim programından yararlanabilmek için nereye ve hangi belgelerle müracaat etmem gerekir?

 • Üniversitemiz Dış İlişkiler Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğünün aşağıda belirtilen web sitesindeki duyuruları takip ediniz.

 http://farabi.dpu.edu.tr/

45- Erasmus öğrenci değişim programı nedir?

 • Üniversitemiz Dış İlişkiler Erasmus Değişim Programı Koordinatörlüğünün aşağıda belirtilen web sitesindeki duyuruları takip ediniz.

 http://erasmus.dpu.edu.tr/  

46- Mevlana öğrenci değişim programı nedir? Mevlana öğrenci değişim programının şartları nelerdir? Mevlana öğrenci değişim programından yararlanabilmek için nereye ve hangi belgelerle müracaat etmem gerekir?

 • Üniversitemiz Dış İlişkiler Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğünün aşağıda belirtilen web sitesindeki duyuruları takip ediniz.

 http://mevlana.dpu.edu.tr/

47- Çift anadal programı nedir?

 • Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan lisans öğrencilerinin aynı yükseköğretim kurumunun iki lisans diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

48- Çift anadal müracaatı için şartlar nelerdir? Çift anadal programına ne zaman, nereye müracaat edilir?

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi’nde ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

49- Yandal programı nedir?

 • Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.

50- Yandal programı müracaatı için şartlar nelerdir? Yandal programına ne zaman, nereye müracaat edilir?

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi’nde ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

51- Yaz okulunda hangi derslerin açılacağı nasıl tespit edilir?

 • Yaz okulunda açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilgili fakülte dekanlıklarınca, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerince ilan edilir.

52- Yaz okulunda ders almak zorunlumu dur?

 • Yaz okuluna kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır.

53- Yaz Okulunda öğrenci, kayıtlı olduğu bölüm dışında ders alabilir mi?

 • Öğrenci, yaz okulunda kayıt yapılacak dersin açılması durumunda kendi bölümünden/programından almak zorundadır. Çakışan derslere kayıt yaptırılamaz. Yaz okulunda kendi bölümünde/programında açılmayan veya kayıt yapılamayan bir dersi, kredi ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde yaz okulundan alabilir. Yaz okulu kayıt işlemleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi çerçevesinde yapılır.

54- Önlisans/lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mezuniyet şartları nelerdir?

- Önlisans/lisans programından mezun olunabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

a) Müfredatta yer alan tüm dersler; uygulamalar, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri çalışmalar, MU (Muaf) veya başarılı harf notu ile tamamlanması gerekir.

b) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması en az 2,00 olması gerekir.

55- Mezun olan öğrencinin diploması ne kadar sürede hazırlanır?

 • Birim tarafından mezuniyeti incelenen öğrencinin mezuniyet şartlarını taşıması halinde kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunda mezuniyeti hakkında karar alınır.
 • Alınan karara istinaden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrencinin mezuniyet durumu ikinci kez incelenir ve öğrencilerin diplomaları hazırlanarak ilgili birime teslim edilir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, Pazartesi